Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
INFORMACJA NR 94 z dnia 4 marca 2015r.

znpPostanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 24 lutego 2015 roku dokonano rejestracji nowego brzmienia Statutu ZNP, uchwalonego 22 listopada 2014 roku przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Stosownie do treści art. 6945 § 2 k. p. c. wpis dotyczący rejestracji Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest wykonalny od tego dnia. Wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.

 
INFORMACJA NR 93 z dnia 2 i 3 marca 2015r.

znplogo menSejm logo2 marca br. członkowie Prezydium ZG ZNP spotkali się w Ministerstwie Edukacji Narodowej z minister Joanną Kluzik-Rostkowską, aby porozmawiać o bieżącej sytuacji w oświacie. Związek w rozmowie z ministrem edukacji poruszał problemy związane z : brakiem wzrostu płac nauczycieli w 2016 r. Związek oczekuje minimum 10-procentowych podwyżek; uporządkowaniem prawa oświatowego i rozpoczęciem prac nad nową ustawą o systemie oświaty; patologią sytuacji dotyczących przekazywania szkół samorządowych stowarzyszeniom. Związek zaproponował powołanie zespołów roboczych do prac nad w/w obszarami. Strony uzgodniły, że kolejne spotkanie odbędzie się 9 marca br.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz stwierdził, że  mechanizm, który prowadzi do przekazania szkoły w ręce stowarzyszenia w większości jest mechanizmem patologicznym, kryminogennym. Związek nie jest przeciwny przekazywaniu małych szkół stowarzyszeniom, natomiast jest przeciwny łamaniu prawa przez JST, by zmniejszyć koszty funkcjonowania.

3 marca 2015 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się ponownie do członków 2 sejmowych komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której efektem będzie wprowadzenie zakazu prowadzenia szkół i placówek oświatowych z wykorzystaniem mienia komunalnego (w tym dotacji) oraz zakazu zarządzania taką działalnością przez: radnych,wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), zastępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), członków zarządów powiatów i zarządów województw,skarbników gmin, skarbników powiatów, skarbników województw

 
INFORMACJA NR 92 z dnia 21 lutego 2015r.

znp pomZbliża się koniec lutego , czas w którym JST podejmują uchwały intencyjne o zamiarach likwidacji , przekształceniach i przekazywaniu placówek oświatowych  innym podmiotom. Zasadniczymi przesłankami podjęcia działań JST zmierzających do likwidacji  i przekazywania publicznych szkół i placówek innym podmiotom są: czynniki ekonomiczne / przede wszystkim zatrudnianie nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela.

Przypominam, że  proces przekazywania  placówek oświatowych nieferyjnych innym podmiotom może odbywać się w każdym czasie. Z uwagi na coraz częstsze zjawiska  wyzbywania się  przez samorządy obowiązku prowadzenia szkół publicznych i braku nadzoru prawnego w zakresie nadzoru pedagogicznego,  ZNP zwrócił się do Premiera RP o pilną potrzebę wprowadzenia zakazu ustawowego dla osób wchodzących w skład organów stanowiących i organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, a także wysokich rangą urzędników samorządowych, odnośnie możliwości wchodzenia w skład zarządów osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego, które przejęły prowadzenie szkół samorządowych w trybie wskazanym art. 5 ust. 5g u.s.o., lub które prowadzą szkoły publiczne z wykorzystaniem dotacji, o której mowa w art. 80 u.s.o. Osoby wchodzące w skład organów stanowiących i organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, a także wysocy rangą urzędnicy samorządowi, nie mogą prowadzić jakiejkolwiek działalności z zakresu kształcenia, wychowania i opieki z wykorzystaniem mienia komunalnego.

Wg. szacunków ZNP, ponad 2 tysiące małych szkół podstawowych może być zagrożonych przekazaniem stowarzyszeniu czy fundacji. Samorządy zobowiązane są normatywnie (konstytucyjnie i ustawowo) do prowadzenia szkół i placówek publicznych; inne podmioty mogą to robić fakultatywnie. Nie można  systemu edukacji publicznej opierać o działanie podmiotów pozapublicznych. Z tego względu ZNP domaga się wprowadzenia mechanizmów zabezpieczających przed całkowitym wyzbywaniem się przez samorządy obowiązku prowadzenia szkół publicznych.

Do tej pory najwięcej szkół zostało przekazanych w woj. świętokrzyskim (9%) i lubelskim (8,5%), a najmniej w pomorskim (1,6%).  Niech ta liczba  1,6% nas nie zadowoli i nie uśpi czujności ZNP okręgu pomorskiego.

Proszę wszystkich prezesów oddziałów  o : 1/.  wnikliwą analizę i  informację, czy na terenie działania oddziału ZNP znajdują się przypadki w których urzędnicy JST wchodzą w skład zarządów osób prawnych nie będących JST ,które przejęły powadzenie szkół i placówek publicznych  z wykorzystaniem dotacji / nazwa gminy i adres placówki /.   2/. Wprowadzenie do harmonogramów działań oddziałów ZNP :  stałych  kontaktów z władzami ustawodawczymi i uchwałodawczymi  JST , spotkań związkowo-samorządowych, których głównymi zadaniami będą  m.in.:   dokonanie oceny stanu organizacyjnego szkół i placówek , warunków demograficznych i i geograficznych gminy ,  jakości  świadczonych usług edukacyjnych przez placówki publiczne i niepubliczne, warunków pracy uczniów , nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz stopnia zaspakajania potrzeb edukacyjnych wychowanków i uczniów oraz ich finansowania z dochodu JST . Zebrane uwagi i spostrzeżenia  pozwolą Zarządowi Oddziału  na przygotowanie opinii do składanej corocznie informacji przez władzę ustawodawczą o realizacji zadań edukacyjnych w minionym roku szkolnym oraz wyznaczą obszary , które wymagają monitorowania przez struktury ZNP i radnych JST. 

 
INFORMACJA NR 91 z dnia 19 lutego 2015r.

znplogo menZNP podjął  kolejne działania zmierzające do spotkania ZNP z ministrem edukacji w sprawie podjęcia rozmów związanych m.in.: z rozpoczęciem negocjacji płacowych dotyczących wzrostu płac nauczycieli w roku 2016 / nadmienić należy , że. poziom płac nauczycieli znacznie odbiega od poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce /  oraz powrotem do systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń nauczycieli od stycznia kolejnego roku, a nie od września (zgodnie z zasadą podwyższania wynagrodzeń w sposób określony w art. 30 ust. 11 Karty Nauczyciela). Przypomnieć należy, że w 2012 roku zostało zawarte  porozumienie w tej sprawie pomiędzy stronami dialogu społecznego, a ówczesnym Premierem RP . 10 lutego br.  Związek  ponownie wystąpił do minister edukacji o ustalenie szczegółów spotkania ws. Podwyżek. Spotkanie Prezydium ZG ZNP z ministrem edukacji  zaplanowano 3 marca br.

1. W imieniu ZG ZNP apeluję  do prezesów ogniw związkowych o podjęcie czynności kontrolnych dotyczących ustalenia , czy uprawnienia pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkole / asystentów nauczycieli / , nie są naruszane przez pracodawców / liczba godzin w etacie, zakres obowiązków i wykonywanych czynności w ramach przyznanego wynagrodzenia / . Stwierdzone nieprawodłowości  proszę zgłaszać do organów JST oraz siedziby ZOP ZNP – w terminie do 10 marca br.

2. Proszę Prezesów Oddziałów ZNP o złożenie informacji pisemnej o podjętych inicjatywach / ZNP / i jego efektach w zakresie renegocjowania regulaminów wynagradzania dla nauczycieli / w części dodatków / oraz  regulaminach placowych pracowników niebędących nauczycielami – w terminie do 10 marca br.
3. Do 10 lutego organ prowadzący szkołę (samorząd) sporządza sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy o ile wystąpiła. Następnie przedkłada sprawozdanie, w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.  Proszę prezesów oddziałów o przesłanie SPRAWOZDANIA z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli do siedziby ZOP ZNP – w terminie do 10 marca br.

 
INFORMACJA NR 90 z dnia 19 lutego 2015r.

znpSejm logoINFORMACJA  NR  90/ 19 lutego 2015r.
Kolejna informacja , która dociera do ZNP poprzez media. Bardzo często zadajemy sobie pytania – dlaczego media , a nie partnerzy społeczni są pierwszymi informatorami proponowanych zmian ? Co stało się z dialogiem społecznym, na którego wsparcie  przeznaczono niewyobrażalne   środki finansowe z UE  ? Czy jest jakaś instytucja przy UE , która rozlicza efektywność działań na rzecz rozwijania  dialogu społecznego na szczeblach gmin, powiatów , województw i rządu RP ? Czy pod  „płaszczykiem „ pozorowanego dialogu społecznego nie kryją się działania związane z  kampaniami wyborczymi ? Jak przyglądam się wydanym  różnego rodzaju publikacjom na każdym szczeblu władzy / najlepszy kredowy papier, biografie prominentnych działaczy partyjnych i samorządowców w tle /  od razu przeliczam poziom poniesionych wydatków w stosunku do potrzeb  wyposażenia szkół i placówek w pomoce dydaktyczne, warunków pracy uczniów i pracowników , poziomu  wynagrodzeń  pracowników – tych zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela. itp. Posłowie Platformy Obywatelskiej postulują „ oszczędności „ na związkach zawodowych i odebraniu kompetencji m.in.: uchylenie rozwiązań gwarantujących związkom zawodowym niezależność od pracodawców oraz możliwość skutecznego reprezentowania praw i interesów pracowniczych. Grupa czterdziestu posłów przygotowała projekt nowej ustawy o związkach zawodowych, który zakłada: pozbawienie działaczy związkowych możliwości korzystania z odpłatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, zwolnienie pracodawców z obowiązku nieodpłatnego udostępnienia organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do pracy związkowej, zwolnienie pracodawców z obowiązku potrącania składek związkowych z pensji pracowniczych. Celem projektu jest pozbawienie związków nadmiernych  „przywilejów „. Tymczasem możliwość korzystania przez członków związku z odpłatnego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, obowiązek udostępnienia organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do pracy związkowej oraz obowiązek potrącania składek związkowych z pensji pracowniczych, nie mogą być rozpatrywane w kategorii przywileju, ale gwarancji niezależności organizacji związkowych od pracodawców, pozwalającej na skuteczne reprezentowanie praw i interesów pracowniczych. Zgodnie z art. 12 Konstytucji RP, Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych,  a  art. 1 ust. 2  ustawy o związkach zawodowych gwarantuje związkom zawodowym niezależność od pracodawców. Niezależność ta byłaby fikcją, gdyby nie rozwiązania dające związkom zawodowym choćby minimalną niezależność finansową i organizacyjną. 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 43
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Rozy Wiktora Jutro : Tomasza Felicyty

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości