Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
OPINIOWANIE PROJEKTÓW AKTÓW PRAWNYCH rok 2016 :

W załączeniu projekty aktów prawnych przesłane do konsultacji ZNP. Proszę o uwagi i przesłanie droga e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
1. Projekt rozporządzenia w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji . Zgłoszenie uwag do 8 lutego 2016 r.

2. Projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgłoszenie uwag do 29 stycznia 2016r.

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgłoszenie uwagi do 9 grudnia br.

4. Projekt budżetu państwa na rok 2016 w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, a także części 30 "Oświata i Wychowanie") . Zgłoszenie uwag do 15 grudnia 2015r.

 
INFORMACJA NR 169 z dnia 11 lutego 2016r.

znp 

Gimnazja. Nadal zbieramy podpisy! 

 

razem

W związku z ogłoszeniem przez minister edukacji ogólnopolskiej debaty o systemie oświaty, która ma potrwać od lutego do czerwca 2016 roku, Związek Nauczycielstwa Polskiego przedłuża akcję „Razem dla gimnazjów!”, polegającą na zbieraniu podpisów „za utrzymaniem stabilizacji w oświacie”.

Podpis można złożyć m.in. TUTAJ.

 

 
INFORMACJA NR 168 / 2016 z dnia 9 lutego 2016r.

znp

Zgodnie z ustaleniami Prezydium ZG ZNP informuje , co następuje :
W dniu 3 marca br w Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym przy uil. Trzy Lipy 3 odbędzie się regionalna konferencja "Zamach na edukację. Stop", której koordynatorem jest ADAM KOROL . Współorganizatorem konferencji jest Zarząd Okręgu Pomorskiego ZNP z siedzibą w Gdańsku. Proszę osoby zainteresowane o udział w konferencji.
Zaproponowana tematyka konferencji :
· Sytuacja wychowania przedszkolnego w kontekście zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.
· Współpraca z jst na rzecz przekonania rodziców do edukacji szkolnej dzieci 6-letnich.
· Likwidacja gimnazjów – konsekwencje dla uczniów, nauczycieli, organów prowadzących.

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie zainteresowane środowiska .
Godzina rozpoczęcia konferencji zostanie podana w późniejszym terminie.

 
INFORMACJA 167 / 2016 z dnia 9 lutego 2016r.

znp

1. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprezentował (8.02) projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. ZNP proponuje dotację celową na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach samorządowych finansowaną w całości z budżetu państwa.

Pensje nauczycieli z budżetu w formie dotacji .
1. Uchwała nr 11/2015 Zarządu Głównego ZNP z 30 czerwca 2015 r w sprawie inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany finansowania wynagrodzeń nauczycielskich
2. Projekt inicjatywy ustawodawczej ….
3. Pełnomocnictwo
4. Wykaz obywateli popierających inicjatywę.
5. O czym warto pamiętać …..

Termin nadesłania wykazu obywateli popierających inicjatywę do siedziby ZOP ZNP e -mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. mija z dniem 25 lutego br.

2. Zadania ogniw ZNP w zakresie obrony miejsc pracy pracowników oświaty w kontekście przyjętych zmian w ustawie o systemie oświaty określa Statut ZNP i Ustawa o związkach zawodowych . .W związku z powyższym Prezydium ZG ZNP zwraca się do wszystkich prezesów ogniw ZNP o przeprowadzenie ankiety na terenie szkoły / placówki przy wsparciu JST .
Tabela 1 i 2 Skutki wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci 7 letnich

Termin nadesłania podsumowania ANKIET do siedziby ZOP ZNP e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. upływa z dniem 29 marca br.

 
INFORMACJA NR 166/ 2016 z dnia 20 marca 2016r.

znp pom

Dzisiaj w gmachu Filharmonii Bałtyckiej odbyło się I Posiedzenie Pomorskiej Rady Oświatowej powołanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego .
Wprowadzenia do dyskusji dokonał Pan Mieczysław Struk – marszałek Województwa Pomorskiego , który również określił cele i zadania Rady w nowej kadencji.
Pochyliliśmy się nad proponowanymi przez rząd zmianami w oświacie / w tym , rozpoczęcia obowiązku szkolnego w wieku 7 lat , likwidacji gimnazjów i niektórych zapisów ustawy o systemie oświaty – przywrócenia kompetencji i roli kuratora – nadzoru pedagogicznego . Członkowie Rady wykazali olbrzymią troskę o jakość edukacji , rozwój wychowanków w sferach wychowawczych , kształcących i dydaktycznych . Przedstawiciele samorządów wskazywali na skutki finansowe , jakie poniosą gminy w wyniku proponowanych zmian, nauczyciele ,dyrektorzy i związkowcy podkreślali znaczenie wcześniejszego wspomagania i stymulowania rozwoju dzieci w edukacji wczesnoszkolnej. ZNP reprezentował swoje stanowiska w zakresie w/w problematyki . ZNP odniósł się również do zmian w ustawie o systemie oświaty w obszarze zwiększenia kompetencji kuratora oświaty, wskazując na korzyści wprowadzonej zmiany , która w znacznym stopniu ograniczy likwidację szkół i placówek z przyczyn ekonomicznych , łamanie prawa w procedurach likwidacyjnych i przekształceniach placówek oświatowych , ograniczy przestrzeń tworzenia sieci szkół niepulicznych. ZNP ma nadzieję, że ta ważna zmiana nie okaże się skutecznym narzędziem do załatwiania politycznych interesów . ZNP również wskazał konieczność powrotu zatwierdzania arkuszy projektów organizacyjnych pracy szkoły / placówki przez kuratora, ze względu na zbyt częste przypadki zatrudniania pracowników pedagogicznych bez odpowiednich kwalifikacji bez uprzedniej zgody kuratora i niewystarczającą liczbę zatrudnionych pracowników – specjalistów do potrzeb szkoły / placówki do realizacji jej specjalistycznych zadań. Związek odniósł się też do likwidacji godzin karcianych podkreślając, brak dookreślenia zapisu art. 42 KN oraz zwrócił uwagę na negatywne skutki w wyniku ich likwidacji dla uczniów , nauczycieli i samorządów .

„ Czy kurator powinien opiniować likwidację szkoły”http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/galerie/920204,duze-zdjecie,1,czy-kurator-powinien-opiniowac-likwidacje-szkoly.html
„ Czy rząd PIS zlikwiduje gimnazja ? Co dalej z godzinami karcianymi ? Poranek Radia TOK FM (godz. 7.40), który poprowadziła Dominika Wielowieyska.http://audycje.tokfm.pl/audycja/Poranek-Dominika-Wielowieyska/117

 
INFORMACJA NR 165 / 2016 z dnia 22 stycznia 2016r. - Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych – RPO upomina się o wykonanie wyroku TK

logo opzz male

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zagwarantowania osobom pozostającym w cywilnoprawnych formach zatrudnienia oraz samozatrudnionym możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych.
2 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją (sprawa K 1/13). W uzasadnieniu tego wyroku Trybunał zaznaczył, że podmiotem wolności zrzeszania się w związku zawodowym są pracownicy, ale w konstytucyjnym rozumieniu tego pojęcia. Pracownikiem jest zatem każdy, kto wykonuje określoną pracę zarobkową, pozostaje w stosunku prawnym z podmiotem, na rzecz którego ją świadczy oraz posiada takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. Definicja pracownika przyjęta w kodeksie pracy jest więc zbyt wąska i nie może być wprost użyta do określania sposobu korzystania z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych.
Rzecznik zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o przedstawienie informacji na temat przewidywanego terminu wniesienia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wystąpienie RPO do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.pdf

 
INFORMACJA NR 164 z dnia 22 stycznia 2016r - spotkanie w MEN ws. nowelizacji Karty

znp  logo men

21 stycznia br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie dotyczące proponowanych przez resort edukacji zmian w ustawie Karta Nauczyciela . Przedstawiciel ZNP podkreślił, że likwidacja tzw. „godzin karcianych” jest zasadna. Następnie odniósł się do projektowanych rozwiązań zgłaszając wątpliwości dotyczące nowego brzmienia art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty. Zdaniem Związku projektowany zapis może być różnie interpretowany, co w konsekwencji może prowadzić do zwiększenia liczby niepłatnych godzin realizowanych przez nauczyciela poza pensum dydaktycznym.

Spotkanie w MEN ws. nowelizacji Karty

 

 
INFORMACJA NR 163 z dnia 20 stycznia 2016r – Konferencja w ramach obchodów 110 lecia ZNP

znp pom 

W imieniu Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP mam zaszczyt zaprosić członków ZNP okręgu pomorskiego na Konferencję : Jestem …. nauczycielem i wychowawcą . To moje powołanie , to moja pasja.
6 lutego 2016r / sobota / Teatr Szekspirowski w Gdańsku godz. 9.40
/ rejestracja gości i uczestników konferencji od godz.9.00 – 9.30 /
Konferencja jest zakończeniem obchodów jubileuszu 110 lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w województwie pomorskim.

Członków ZNP zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt z koordynatorami / współorganizatorami konferencji / tj. Prezesami gminnymi Oddziałów ZNP w terminie do dnia 30 stycznia 2016r.

Zaproszenie 3 Strona 1

Z A P R O S Z E N I E

 

 
INFORMACJA NR 162 z dnia 20 stycznia 2016r. – cd. zapowiadanych zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

znp

Pani minister zapowiada min. : uwaga ! likwidację Karty Nauczyciela?, odwołanie od oceny z matury, rezygnację z obowiązku realizacji darmowych godzin karcianych.

Według ZNP projekt nowelizacji art. 42 Karty Nauczyciela w żaden sposób nie rozwiązuje kwestii darmowych godzin, które realizuje nauczyciel, pracując z uczniami poza swoim pensum w ramach 40-godzinnego czasu pracy.

Fragment Uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy

„Proponowana zmiana polega nanowelizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela i likwidacji obowiązku prowadzenia zajęć w ramach tzw. „godzin karcianych” w dotychczasowej formule. Zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole.

Za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły odpowiada dyrektor danej szkoły. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia w ramach tzw. „godzin karcianych” w dotychczasowej formule proponuje się odejście od rejestrowania ich wymiaru, co jednocześnie odbiurokratyzuje pracę nauczycieli. W konsekwencji nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela wykreślone zostaną przepisy art. 42 ust. 3a - 3c, a także ulegnie zmianie brzmienie ust. 7a ww. ustawy. (Uzasadnienie MEN, str. 2).

Kto ma rację? Godziny karciane. Co dalej?

Więcej informacji o proponowanych zmianach w ustawie Karta Nauczyciela, ustawie o Systemie Oświaty :
INFORMACJA NR 151
INFORMACJA NR 152
INFORMACJA NR 154

 
INFORMACJA NR 161 z dnia 20 stycznia 2016r. – ZNP w mediach / rząd o zmianach w edukacji/

znp 

BARDZO GORĄCO ZACHĘCAM WSZYSTKICH NAUCZYCIELI do :
• wysłuchania audycji o Karcie Nauczyciela w radio TOK FM (19.01.2016, godz. 22) z udziałem prezesa ZNP Sławomira Broniarza, eurodeputowanego Michała Boniego i socjologa Przemysława Sadury. Audycja jest dostępna TUTAJ;

• przeczytania artykułu ZNP zebrało prawie 250 tys. podpisów w obronie gimnazjów. Czy zrobią wrażenie na MEN? – Justyny Sucheckiej 19.01.2016 Gazeta Wyborcza

• obejrzenia Temat dnia Gazety Wyborczej": Wojciech Maziarski rozmawia ze Sławomirem Broniarzem o przyszłości gimnazjów - Wyborcza.pl 27.11.2015 18:49

 
INFORMACJA 160 z dnia 20 stycznia 2016r. – Razem dla gimnazjów / podpisy /

znp 

W ciągu niespełna dwóch miesięcy zebraliśmy 248 735 podpisów za pozostawieniem gimnazjów w systemie oświaty – powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz na konferencji prasowej ZNP 19 stycznia 2016 r., podsumowując akcję „Razem dla gimnazjów!”.
Gimnazja nie mogą być zakładnikiem nieprzemyślanych obietnic polityków składanych w kampaniach wyborczych! Gimnazja należy doskonalić – nie likwidować!
Związek zaprosił minister edukacji na rozmowę merytoryczną w poniedziałek, 8 lutego na posiedzenie Prezydium ZG ZNP.
248 735 podpisów ZA GIMNAZJAMI!

 
INFORMACJA NR 159 / 2016 z dnia 15 stycznia 2016r – upoważnienie dla zarządów oddziałów ZNP do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy gmin - na rok 2016

logo opzz male   znp

Upoważnienie OPZZ dla prezesów oddziałów ZNP

 
INFORMACJA NR 158 / 2016 z dnia 14 stycznia 2015r. – Oświadczenie OPZZ w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych autorstwa partii „Nowoczesna”

znp

Koleżanki i Koledzy, proszę o pilne zapoznanie się z OŚWIADCZENIEM OPZZ w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych autorstwa partii Nowoczesna.

Oświadczenie
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o związkach zawodowych autorstwa partii Nowoczesna.

     Partia Nowoczesna kreuje się na obrońcę demokracji i wartości europejskich, a tymczasem w swoim projekcie zmian w ustawie o związkach zawodowych uderza w obydwie te wartości. Dialog trójstronny pomiędzy władzą publiczną, pracodawcami i związkami zawodowymi jest wpisany w wiele aktów prawa Unii Europejskiej i polską Konstytucję (art.20).
     Jeżeli wszyscy się cieszymy i chwalimy, że wchodzi nowa ustawa o dialogu społecznym, to, dlaczego chcemy zabrać narzędzia do dialogu na poziomie zakładowym? Jaki może być równoprawny dialog, gdy po stronie pracodawców zasiądą wysoko opłacani prawnicy i eksperci, a po drugiej stronie oderwany od stanowiska pracy pracownik, uczestniczący w negocjacjach w ramach bezpłatnego urlopu? Pracodawca zaksięguje wynagrodzenia negocjatorów w koszty firmy, a związkowiec będzie musiał wyłożyć prywatne środki. To przykład podwójnej moralności.

Więcej…
 
INFORMACJA NR 157 / 2016r. z dnia 13 stycznia 2016r – zaangażowanie partnerów społecznych w świetle proponowanych zmian w edukacji.

Do struktur ZNP w całym kraju docierają sygnały o bierności instytucji i organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących likwidacji gimnazjów. Znaczna część nauczycieli martwi się o swoje miejsca pracy , rodzice martwią się o losy gimnazjów, do których uczęszczają ich dzieci , samorządy martwią się o problemy finansowe z którymi przyjdzie im się zmierzyć podczas realizacji zaproponowanych przez rząd zmian m.in. w systemie edukacji . Zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami , w których przeczytacie , że los uczniów , nauczycieli i finanse samorządów są w centrum uwagi Związku Nauczycielstwa Polskiego . Natomiast z niepokojem obserwuję bierność innych oświatowych związków zawodowych ….

PLAKAT : Kto interesuje się Twoim miejscem pracy ? - do wydruku i umieszczenia na tablicach związkowych szkół i placówek oświatowych
Co robią związki zawodowe dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach ?

Likwidacja gimnazjów oznacza zwolnienia.

13 stycznia br. odbyło się spotkanie kierownictwa ZNP z Markiem Olszewskim, przewodniczącym Związku Gmin Wiejskich RP.

Mamy wspólne problemy.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 23
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

ewydanie.glos.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Grzegorza Katarzyny Jutro : Cyryla Metodego

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości 
Interpolated probabilistic advertisers best drugstore mascara for volume and length 2013 online pharmacy in canada cialis advertisers shorts purports peering purchase lexapro canada clamps shorts peering traversal wonder metronidazole 500mg dosage for diarrhea cdc cheap online pharmacy with prescription Parkhouse accounted chiffon purports traversal progenitor Australia best drugstore orange corrector nicked direct vivanza on sale generic name