Strona główna
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

3DZoomMenu

 
INFORMACJA NR 81 / styczeń 2015r. – marsz Rodziców i mieszkańców Miasta Gdańska w obronie Gdańskiego Pałacu Młodzieży

100 6214

Związek Nauczycielstwa Polskiego informuje , że 31 stycznia 2015r. o godz. 13.30 ul. Długi Targ w Gdańsku przy fontannie Neptuna rozpocznie się marsz / ulicami Starówki / rodziców i mieszkańców Miasta Gdańska w obronie Gdańskiego Pałacu Młodzieży.

ZNP zaprasza członków Związku do wzięcia udziału.

BĄDŹMY RAZEM !

 
INFORMACJA NR 80 / z dnia 29 stycznia 2015r.

znp pom220px-Gdansk COA.svgZgodnie z wcześniejszymi ustaleniami informujemy, co następuje.


1. W dniu 27 stycznia br.  odbyło się spotkanie prezesów ognisk ZNP  oddziału Gdańsk , których szkoły i placówki poddane zostaną  zmianom reorganizacyjnym. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele kierownictwa Zarządu Głównego, Okręgu Pomorskiego,  Oddziału ZNP w Gdańsku, mecenasów i ekspertów prawa oświatowego oraz prawa pracy. Po zapoznaniu się z Projektami Uchwał Intencyjnych dotyczących zmian w sieci szkół 100 6214i placówek oświatowych Miasta Gdańska uczestnicy spotkania  stwierdzają, że proponowane zmiany nie są poparte rzetelnym przedstawieniem argumentów , które uzasadniałyby konieczność przeprowadzania tak drastycznych zmian w sieci szkół i placówek Miasta Gdańska. Czynnikami przemawiającymi  za podjęciem uchwał intencyjnych wg. włodarzy Miasta Gdańska są: czynnik ekonomiczny / drogie utrzymywanie placówek oświatowych, zatrudnianie kadry pedagogicznej na podstawie Karty Nauczyciela, ograniczenie oferty zajęć pozaszkolnych prowadzonych w centrum miasta, niewykorzystana kubatura budynków , brak realizacji podstawy programowej, stabilizacja zatrudnienia, lepsze planowanie i organizacja. Zdaniem członków ZNP argumenty przedstawiane przez magistrat miasta Gdańska, są nieprawdziwe , a ich celowe przytaczanie ma nie tylko wprowadzić  w  błąd opinię publiczną , ale również  zdyskredytować działalność placówek i pracę nauczycieli.   Zebrani  uważają , że Miasto Gdańsk winno wypracować OBYWATELSKĄ STRATEGIĘ  EDUKACYJNĄ , w której znajdą swoje odbicie min. zmiany organizacyjne w sieci szkół przy aprobacie mieszkańców tj. min. rodziców i pracowników. Wypracowanie takiej strategii pozwoli na wydłużenie w czasie proponowanych rozwiązań, poczucie odpowiedzialności obywatelskiej w myśl zasady „ tyle współodpowiedzialności ile współdecydowania „ zapobiegnie chaosowi i marnotrawieniu nakładów finansowych przy wdrażaniu każdorazowych zmian.
Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił  się do Prezydenta Miasta Gdańska o przedstawienie całkowitych kosztów planowanej reorganizacji sieci szkół z uwzględnieniem zainwestowanych w ostatnich latach przez Miasto Gdańsk  środków finansowych na remonty i modernizację bazy reorganizowanych obiektów oraz o analizę zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych po przeprowadzonej zmianie / warunki przechodzenia pracowników ze szkoły lub placówki, koszt ewentualnych odpraw, zmiany podstawy zatrudnienia .  
2. Ponadto Związek Nauczycielstwa Polskiego spotyka się z: parlamentarzystami i senatorami ziemi pomorskiej, dyrektorami, przedstawicielami rad pedagogicznych na terenie szkół i placówek poddawanych proponowanym zmianom w celu skonfrontowania opinii  i argumentów Rady Miasta przemawiających za zmianami oraz zebrania materiałów, które posłużą nie tylko do zaopiniowania uchwał intencyjnych, ale zostaną wykorzystane przez stroną związkową jako argumenty w konsultacjach społecznych; wicemarszałkiem i wojewodą  województwa pomorskiego ds. oświaty, Pomorskim Kuratorem Oświaty, przedstawicielami partii politycznych, przedstawicielami pracodawców i biznesu oraz  radnymi Miasta Gdańska.
3. Związek Nauczycielstwa Polskiego zwrócił się do wicewojewody pomorskiego z prośbą o pilne utworzenie przy wojewodzie pomorskim OKRĄGŁEGO STOŁU EDUKACYJNEGO, w którego składzie będą między innymi: byli ministrowie i wiceministrowie edukacji, eksperci,  przedstawiciele nadzoru pedagogicznego,  Pomorskiego Kuratorium Oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, oświatowych związków zawodowych,  itp. –strony dialogu społecznego.
4. Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje również działania doraźne polegające na popieraniu inicjatyw obywatelskich w obronie oświaty publicznej szkół i placówek oświatowych. Nie popiera ruchów , działań  i zachowań  mieszkańców godzących w dobre imię polskiej edukacji.
5. W dniu 28 stycznia br .w godz. od 17.00 – 20.30 w siedzibie Urzędu Miasta z inicjatywy Wiceprezydenta odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawie proponowanych zmian w sieci szkół i placówek miasta Gdańska. W spotkaniu uczestniczyli, m.in. przedstawiciele oświatowych związków zawodowych . ZNP zwrócił uwagę  na   ograniczenie działalności  związków zawodowych  w kreowaniu polityki edukacyjnej miasta Gdańska .

6. Na konferencji prasowej w dniu 30 stycznia br.  Związek Nauczycielstwa Polskiego zwróci się z apelem do byłych ministrów i wiceministrów edukacji oraz parlamentarzystów ziemi pomorskiej o wsparcie działań ZNP zmierzających do wypracowywania OBYWATELSKICH STRATEGII EDUKACYJNYCH i przywrócenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach organów prowadzących JST województwa pomorskiego.

 

 

 
INFORMACJA NR 79 / 20 styczeń / 2015 w sprawie zmian w sieci szkół województwa pomorskiego w roku 2016

znp pomJak co roku luty jest okresem , w którym JST podejmują uchwały intencyjne dot. zmian w sieci szkół i placówek oświatowych . Argumentami JST w dokonywaniu zmian są m.in. .: „racjonalizacja kosztów” , „mobilność”, „zdecentralizowanie usług edukacyjnych,  ” zwiększenie oferty edukacyjnej” , „pełniejsze wykorzystanie infrastruktury”, „dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań rodziców”, „wymagań czasowych „ itd., itd. ZNP z  przykrością stwierdza, że część gmin naszego województwa dorównuje gminom takim jak m.in.: Darłowo, Hanna, Leśniowice , Chełmno,  stosując uwłaczające  formy współpracy z partnerami społecznymi  tj. obywatelami i związkami zawodowymi  , którzy  stoją na straży   przestrzegania prawa oświatowego i prawa pracy. Coraz „popularniejsze” stają się  koncepcje własne urzędników / realizacja indywidualnych aspiracji / , zależności biznesowe , gotowe recepty na „uzdrowienie” oświaty / rujnujące dotychczasowy dorobek nauczycieli i wkład finansowy wielu pokoleń rodziców , fikcyjne gesty przedstawicieli JST  w stronę społeczeństwa lokalnego i partnerów społecznych , blokujących  możliwość rzetelnych konsultacji i współdecydowania społeczeństwa o przyszłości gmin w których mieszkają .  Najbardziej „ boli „ , że o tym wszystkim zainteresowane strony dowiadują się z mediów na skutek jakże modnego i popularnie używanego przez urzędników  sformułowania „ przecieku „.  Dramatami , które tym wydarzeniom towarzyszą są :  utrata zaufania społeczeństwa do włodarzy i całkowite uzależnienie - podporządkowanie edukacji biznesowi  oraz zmarnowanie milionów EURO na realizację projektów UE , których nadrzędnym celem było  budowanie platformy dialogu społecznego. Szkoda, że niska frekwencja społeczeństwa w wyborach w niektórych gminach naszego województwa niczego nie nauczyła ich WŁODARZY.
Zapraszam do zapoznania się z  materiałami Miasta Gdańska  :

Związek Nauczycielstwa Polskiego oświadczenie w tej sprawie  wyda w dniu  29 stycznia 2015r po spotkaniach z członkami ZNP miasta Gdańska z przedstawicielami kierownictwa ZG ZNP oraz ekspertami.
Jednocześnie informuję, że  ZNP z dezaprobatą  przyjmuje propozycje SAMORZĄDÓW w sprawie zmian w sieci szkół  i placówek oświatowych z uwagi na :
- brak prawdziwego dialogu ze środowiskiem lokalnym
- stwarzanie fikcji przeprowadzanych konsultacji ze związkami zawodowymi
- przekazywanie nierzetelnych   informacji dla mieszkańców i środków masowego przekazu, które maja na celu  deprecjonowanie osiągnięć szkół i placówek oświatowych  oraz dorobku zawodowego nauczycieli
- przedstawianie nieprawdziwych danych o finansowaniu obiektów oświatowych i partycypowaniu Rodziców w kosztach ich utrzymania
-  wskazywanie wysokości pensji nauczycieli jako głównej przyczyny zmian w sieci szkół i placówek oświatowych  
- negatywne skutki dla dzieci i młodzieży , które tracą możliwość rozwijania swoich pasji i talentów
- ograniczanie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży, co może skutkować wzrostem patologicznych zachowań  
ZNP zdecydowanie wspiera wszystkie inicjatywy oddolne podejmowane przez mieszkańców w obronie zagrożonych likwidacją szkół i placówek. Bronić będziemy  interesów dzieci i młodzieży  szkolnej, które w wydarzeniach medialnych dają wyraz swoim  pragnieniom i oczekiwaniom  dotyczącym spełniania ich marzeń i pasji , a w przyszłości  ich kariery zawodowej.
Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjmuje następujący HARMONOGRAM działań:
- spotkania z radnymi
- spotkania z : senatorami i posłami RP – ziemi pomorskiej; marszałkiem i wojewodą odpowiedzialnymi za edukację , pomorskim kuratorem oświaty,  przewodniczącymi partii politycznych  - struktur miejskich i wojewódzkich.
- spotkania z rodzicami i nauczycielami
- spotkania z przedstawicielami kierownictwa  Zarządu Głównego ZNP wraz z ekspertami
- systematyczne informowanie mediów o rozmowach i ich wynikach

 
INFORMACJA NR 78 / styczeń 2015r. – 2 lutego do 13 lutego 2015r. ferie zimowe w województwie pomorskim

znp pomDla nauczycieli jest to czas urlopu wypoczynkowego. Nauczycielowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Prawa do tego urlopu pracownik nie może się zrzec, a pracodawca ma obowiązek go udzielić. Zgodnie z przepisami prawa, każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i ferie zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel nie może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w tym czasie innych czynności niż:
1.    przeprowadzanie egzaminów;
2.    prace związane z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3.    opracowywanie szkolnego zestawu programów;
4.    uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
Czynności o których wyżej  w danym roku szkolnym nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni z przysługującego mu urlopu / zgodnie z kodeksem pracy, kto, wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł /.
Jednocześnie informuję , że na wniosek rodziców lub dyrektora szkoły, lub  nauczycieli może być zorganizowany zbiorowy wypoczynek dla dzieci / półkolonie / zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. JST ustala wówczas stawkę godzinową dla nauczycieli – opiekunów i innych osób zatrudnionych do organizacji wypoczynku przez daną placówkę

 
INFORMACJA NR 77 / styczeń / 2015 – upoważnienie OPZZ dla ZO ZNP

logo opzz maleW załączeniu UPOWAŻNIENIE dla zarządów oddziałów ZNP do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych wydawanych przez organy gmin - na rok 2015. Proszę Prezesów Oddziałów o dostarczenie niniejszego UPOWAŻNIENIA wszystkim organom prowadzącym funkcjonującym na terenie działania oddziału ZNP wraz z pismem przewodnim podpisanym przez Prezesa Oddziału ZNP.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 40
 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Imieniny

Dziś: Brygidy Ignacego Jutro : Marii Miroslawa

Ile osób jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości